Satakunnan Pesäpallo ry:n säännöt

Satakunnan Pesäpallo ry:n

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Pesäpallo ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pori. Näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys.

 

2.Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kansallispelimme pesäpallon ja vastaavanlaisen lyömäpalloilun edistäminen, kehittäminen ja valvominen, kilpailu-, nuoriso- ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen sekä toimiminen mainittuja toimintoja harjoittavien jäsentensä alueellisena yhdyselimenä.

3.Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toteuttaa toimialueellaan tarkoitustaan

-kehittämällä ja ylläpitämällä pesäpallon sarjajärjestelmiä.

-järjestämällä myös muunlaisia kilpailutilaisuuksia sekä edistämällä pesäpalloilua kuntoilumuotona.

-edistämällä uusien pesäpalloseurojen perustamista ja huolehtimalla siitä, että mahdollisimman monet muutkin urheiluseurat pitävät pesäpalloa ohjelmassaan.

-tehostamalla jäseniensä toimintaa järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia.

-toimimalla yhteistyössä Suomessa tai ulkomailla toimivien yhteisöjen kanssa.

-harjoittamalla kustannustoimintaa sekä voittoa tavoittelematta urheiluvälineiden välitystä jäsenilleen sekä tekemällä toiminnan vaatimia sopimuksia.

4.Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä kirjallisen ilmoituksen perusteella pesäpalloa harrastava tai pesäpallotoimintaa edistävä rekisteröity urheiluseura tai muu rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa jäseneksi ns. kannatusjäseniä.

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

Varsinainen kokous voi määrätä yhdistyksen jäsenille liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun.

Henkilön, joka toiminnallaan on erikoisessa määrin edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä ulkojäseneksi pesäpallotoimintaa harjoittavan rekisteröidyn ulkomaisen järjestön. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

 

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan yhdistyksen kulumassa olevan toimintavuoden päättyessä.

Jos jäsenyhdistys tai -yhteisö purkaantuu, katsotaan sen jäsenyys päättyneeksi.

 

 

Jäsenyhdistysta tai -yhteisöä taikka jäsentä, joka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tahi muulla tavoin toimii yhdistykselle vahinkoa tuottavasti, voi yhdistyksen johtokunta rangaista sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu tilaisuus selityksen antamiseen määräajan kuluessa

-yksityisluontoisella tai julkisella varoituksella.

-kilpailu- tai toimitsijakelvottomuudella enintään kolmen vuoden ajaksi.

-yhdistyksestä erottamisella määräajaksi tai kokonaan.

Kilpailu- tai toimitsijakelvottomuus ei vapauta avoinna olevista velvoitteista yhdistystä kohtaan.

Kurinpitotoiminnan kohteeksi joutunut voi saattaa asian kirjallisesti Urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi 30 päivän kuluessa.

 

5.Yhdistyksen hallinto

 

Yhdistyksen päätösvaltaa käytetään yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta.

 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään marraskuussa yhdistyksen johtokunnan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous tai johtokunta niin päättää tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja ylimääräisen kokouksen yksi (1) viikko ennen kokousta.

 

 

Jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen yhdellä nimetyllä varsinaisella edustajalla ja lisäedustajalla. Jäsenen päätäntävaltaa käyttää sen varsinainen edustaja, lisäedustajalla on vain puhevalta.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Sama henkilö voi edustaa valtakirjalla enintään viittä jäsentä, kuitenkin enintään kymmenettäosaa (1/10) kokouksessa käytettävissä olevasta äänimäärästä.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, puheenjohtajalla, johtokunnan jäsenillä, yhdistyksen kannatusjäsenillä, ulkojäsenillä, toiminnanjohtajalla sekä mahdollisten valiokuntien jäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puhevalta.

 

 

Päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty, mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa saman äänimäärän saaneiden kesken arpa.

Yhdistyksen puheenjohtajan vaalissa on kuitenkin saatava yli puolet annetuista äänistä. Ellei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen välillä.

 

10§

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa

-päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.

-päätetään puheenjohtajalle ja johtokunnan jäsenille maksettavista palkkioista.

-valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Lisäksi vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan erovuoroisten tilalle jäsenet.

-valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilivuoden tilejä ja hallintoa. Yhden tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Halutessaan Suomen Pesäpalloliitto PPL ry voi asettaa yhden tilintarkastajan.

-esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä.

-esitetään yhdistyksen tilinkertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

-vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

-käsitellään muut esityslistaan merkityt asiat.

 

11§

 

Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta on vuosikokouksen esityslistalle merkittävä asia, jonka jäsen haluaa saada kokouskäsittelyyn edellyttäen, että tämä esitys on jätetty johtokunnalle viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

 

12§

 

Yhdistyksen johtokunnan muodostavat yhdistyksen vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joista johtokunta valitsee johtokunnalle varapuheenjohtajan. Yhdistyksen johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä ja joista vähintään yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Johtokunnassa tulee päätökseksi mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä ja vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muutoin puheenjohtajan mielipide.

 

 

13§

 

Johtokunnalle kuuluvat seuraavat tehtävät:

-kutsua koolle vuosikokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat.

-ratkaisee jäseneksi pääsyasiat.

-hoitaa yhdistyksen talousasiat.

-nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

-johtaa yhdistyksen kilpailu-, koulutus- ja muuta toimintaa.

-vahvistaa edustus- ja kilpailukelpoisuussäännöt ja sarjajärjestelmät sekä valvoo niiden noudattamista.

-valitsee yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tehtäviin.

-laatii toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä toiminta- ja tilikertomuksen.

-nimittää avukseen tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat.

-myöntää yhdistyksen viirit ja muut tunnustukset.

-seuraa ja edistää pesäpalloilun kehitystä toimialueellaan.

-päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

 

6.Tili- ja toimintakausi

 

14§

 

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1.10. – 30.9.

 

7.Yhdistyksen nimenkirjoitus

 

15§

 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja jompikumpi yhdessä johtokunnan jäsenen kanssa tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä taikka joku heistä yhdessä johtokunnan siihen määräämän henkilön kanssa.

 

8.Erikoismääräys

 

16§

 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:hyn ja noudattaa soveltuvin osin sen sääntöjä. Yhdistys voi erota Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:stä vuosikokouksen päätöksellä, jos eroamista kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä ja ehdolla, että seuraava vuosikokous samoin ehdoin päätöksen vahvistaa.

 

9.Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

17§

 

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös tehdään siten, että sääntömuutosten kohdalta päätös tehdään yhdessä yhdistyksen kokouksessa, jossa ehdotusta kannattaa vähintää ¾ kokouksessa annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamisen kohdalta kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolme (3) kuukautta ja joissa molemmissa ehdotusta kannattaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, sen omaisuus on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla pesäpalloilun edistämiseen.